Rabakir 300 mg hard capsules

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
31-10-2018
Thành phần hoạt chất:
Прегабалин
Sẵn có từ:
Gedeon Richter Plc.
Mã ATC:
N03AX16
INN (Tên quốc tế):
Pregabalin
Liều dùng:
300 mg hard capsules
Tóm tắt sản phẩm:
Rabakir, 300 mg hard capsules - x 14, 28, 56, 84
Số ủy quyền:
20150355
Ngày ủy quyền:
2015-10-27

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này