Quietude  syrup

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

28-09-2020

Sẵn có từ:
BOIRON
Liều dùng:
syrup
Tóm tắt sản phẩm:
Quietude, syrup - 200ml
Số ủy quyền:
20021045
Ngày ủy quyền:
2013-12-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này