Quetiapine Accord 400 mg prolonged - release tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-08-2021
Sẵn có từ:
Accord Healthcare Limited
Mã ATC:
N05AH4
Liều dùng:
400 mg prolonged - release tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Quetiapine Accord, 400 mg prolonged- release tablets x10,x30,x50,x60,x100;
Số ủy quyền:
20110512
Ngày ủy quyền:
2015-06-11

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này