PULMICORT 200mcg/dose inhaler

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
ASTRA ZENECA SWEDEN
Liều dùng:
200 mcg
Dạng dược phẩm:
inhaler
Các đơn vị trong gói:
100 dose
Sản xuất bởi:
CID
Số ủy quyền:
17029
Ngày ủy quyền:
1991-06-10

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này