Propranolol Accord 40 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-04-2022
Thành phần hoạt chất:
Пропранолол
Sẵn có từ:
Accord Healtcare Ltd.
Mã ATC:
C07AA5
INN (Tên quốc tế):
Propranolol
Liều dùng:
40 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Propranolol Accord, 40 mg film-coated tablets x 25; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 100; x 250
Số ủy quyền:
20120544
Ngày ủy quyền:
2015-01-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này