POTASSIUM CHLORIDE 0.2%W/V & DEXTROSE 5%W/V I.V.infusion B.P.2004

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
EL NASR
Dạng dược phẩm:
infusion
Các đơn vị trong gói:
500 ml
Sản xuất bởi:
EL NASR
Số ủy quyền:
522
Ngày ủy quyền:
2006-08-16

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này