Poltechnet 8,0 - 175 GBq radionuclide generator

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-05-2021
Sẵn có từ:
National Center for Nuclear Research
Liều dùng:
8,0 - 175 GBq radionuclide generator
Số ủy quyền:
20150115
Ngày ủy quyền:
2015-04-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này