Polmatine 20 mg film  -coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
29-11-2017
Thành phần hoạt chất:
мемантин
Sẵn có từ:
Medana Pharma SA
Mã ATC:
N06DX1
INN (Tên quốc tế):
memantine
Liều dùng:
20 mg film  -coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Polmatine, 20 mg film-coated tablets, blisters x14, 28, 42, 49x1, 50, 56, 56x1, 70, 84, 98, 98x1, 100x1, 112
Số ủy quyền:
20130397
Ngày ủy quyền:
2015-02-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này