PLATOSIN 0.5mg/ml vial

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
COPAD-EGYPT
Liều dùng:
10 mg/20ml
Dạng dược phẩm:
injection
Các đơn vị trong gói:
1 vial
Sản xuất bởi:
PHARMACHEMIE-NETHERLANDS
Số ủy quyền:
19292
Ngày ủy quyền:
1996-07-29

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này