PERITONEAL DIALYSIS SOL. WITH GLUCOSE 3.86 % W/V

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
HIKMA PHARMA
Liều dùng:
3.86 %
Dạng dược phẩm:
peritoneal dialysis
Các đơn vị trong gói:
2 litre
Sản xuất bởi:
BAXTER-ITALY
Số ủy quyền:
19548
Ngày ủy quyền:
1996-12-17

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này