Pegas 306 SE

Ba Lan - Tiếng Ba Lan - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sẵn có từ:
Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa
Thành phần:
2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g
Sản xuất bởi:
Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael
Khu trị liệu:
Chwastobójczy
Tóm tắt sản phẩm:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H317, H400, H410
Số ủy quyền:
R-151/2019

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này