Parafizz 500 mg effervescent tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-10-2015
Thành phần hoạt chất:
Парацетамол
Sẵn có từ:
Cipla Europe NV
Mã ATC:
N02BE1
INN (Tên quốc tế):
Paracetamol
Liều dùng:
500 mg effervescent tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Parafizz, 500 mg effervescent tablets x 8; x 10; x 12; x 16; x 20; x 24; x 32; x 50; x 60; x 100
Số ủy quyền:
20150330
Ngày ủy quyền:
2015-10-13

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này