ParacetaMax Kids 24 mg/ml oral solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-01-2019
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
N02BE1
Liều dùng:
24 mg/ml oral solution
Tóm tắt sản phẩm:
ParacetaMax Kids, 24 mg/ml oral solution x 60 ml; x 100 ml; x 120ml; x 150ml; x 200ml; x 300ml; x 1000ml
Số ủy quyền:
20110381
Ngày ủy quyền:
2015-05-25

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này