OXYBRAL 10mg/5ml syrup

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
GLAXO SMITHKLINE-EGYPT
Liều dùng:
10 mg/5ml
Dạng dược phẩm:
syrup
Các đơn vị trong gói:
120 ml
Sản xuất bởi:
GLAXO SMITHKLINE-EGYPT
Số ủy quyền:
24300
Ngày ủy quyền:
2005-12-11

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này