Osteocynesine  tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

13-11-2013

Sẵn có từ:
BOIRON
Mã ATC:
M
Liều dùng:
tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Osteocynesine, tablets x 60
Số ủy quyền:
9600095
Ngày ủy quyền:
2013-11-05

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này