Ospexin 1000 mg - film coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

22-07-2020

Thành phần hoạt chất:
Цефалексина
Sẵn có từ:
Sandoz GmbH
Mã ATC:
J01DA1
INN (Tên quốc tế):
Cefalexin
Liều dùng:
1000 mg - film coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Ospexin, 1000 mg film - coated tablets x 12 x 24 x 100 x 1000
Số ủy quyền:
20000099
Ngày ủy quyền:
2015-04-14

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này