Orlistat Polpharma 60 mg capsules, hard

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
28-01-2015

Sẵn có từ:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Mã ATC:

A08AB1

Liều dùng:

60 mg capsules, hard

Tóm tắt sản phẩm:

Orlistat Polpharma, 60 mg capsules, hard

Ngày ủy quyền:

2014-12-12

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này