Octreotide CSC 100 micrograms/ml solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
09-10-2014
Sẵn có từ:
GP Pharm, S.A.
Liều dùng:
100 micrograms/ml solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Octreotide CSC, 100 micrograms/ml solution for injection x 5
Số ủy quyền:
20120462
Ngày ủy quyền:
2014-09-29

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này