Nexopral 20 mg gastro-resistant tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
21-09-2017
Sẵn có từ:
СОФАРМА АД
Mã ATC:
A02BC5
Liều dùng:
20 mg gastro-resistant tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Nexopral, gastro-resistant tablets 20 mg x7,x14,x15,x28,x30,x50,x56,x60,x90,x98,x100
Số ủy quyền:
20120055
Ngày ủy quyền:
2013-02-08

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này