Neurexan tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-11-2021
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Liều dùng:
tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Neurexan, tablets x 50
Số ủy quyền:
20150333
Ngày ủy quyền:
2015-10-15

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này