Neosimva 40 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-09-2013
Thành phần hoạt chất:
Симвастатин
Sẵn có từ:
Нео Балканика ЕООД
Mã ATC:
C10AA1
INN (Tên quốc tế):
Simvastatin
Liều dùng:
40 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Neosimva, 40 mg film - coated tablets x 14 x 28 x 8
Số ủy quyền:
20080028
Ngày ủy quyền:
2014-08-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này