Nantarid 25 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-01-2014
Thành phần hoạt chất:
Quentiapine фумарат
Sẵn có từ:
Gedeon Richter Plc.
Mã ATC:
N05AH4
INN (Tên quốc tế):
Quentiapine fumarate
Liều dùng:
25 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Nantarid, 25 mg film - coated tablets x 30 x 60
Số ủy quyền:
20100795
Ngày ủy quyền:
2013-12-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này