MULTIVITAMIN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ascorbinsäure; Cyanocobalamin; Nicotinamid; Colecalciferol; Retinol; Phytomenadion; Natriumpantothenat; Thiamin; Pyridoxin; Riboflavin
Sẵn có từ:
E. Denk o.H.G. (3000791)
Dạng dược phẩm:
Sirup
Thành phần:
Ascorbinsäure (40) 100 Milligramm; Cyanocobalamin (93) 12 Mikrogramm; Nicotinamid (227) 40 Milligramm; Colecalciferol (615) 1200 Internationale Einheit; Retinol (1152) 12000 Internationale Einheit; Phytomenadion (2201) 1 Milligramm; Natriumpantothenat (2498) 10 Milligramm; Thiamin (5949) 10 Milligramm; Pyridoxin (9224) 4 Milligramm; Riboflavin (174) 10 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0060752.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này