Monkasta  4 mg chewable tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

11-12-2019

Thành phần hoạt chất:
Монтелукаст натрий
Sẵn có từ:
KRKA, d.d. Novo Mesto
Mã ATC:
R03DC3
INN (Tên quốc tế):
Montelukast sodium
Liều dùng:
4 mg chewable tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Monkasta, 4 mg chewable tablets x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 49; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 140; x 200
Số ủy quyền:
20080133
Ngày ủy quyền:
2014-11-14

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này