Moloxin 400 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-06-2021
Thành phần hoạt chất:
Моксифлоксацин
Sẵn có từ:
KRKA, d.d. Novo mesto
Mã ATC:
J01MA14
INN (Tên quốc tế):
Moxifloxacin
Liều dùng:
400 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Moloxin, 400 mg film - coated tablets x 5 x 7 x 10 x 14 x 25 x 28 x 30 x 50 x 70 x 80 x 100 x 120
Số ủy quyền:
20140208
Ngày ủy quyền:
2014-07-16

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này