MEXAFENE - B

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Thành phần hoạt chất:
METALDEIDE; MALATHION;
Sẵn có từ:
GUABER S.P.A.
INN (Tên quốc tế):
METALDEHYDE; MALATHION;
Liều dùng:
3.0 g; 3.0 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
ESCA
Tóm tắt sản phẩm:
Per Piante Ornamentali.
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
010834
Ngày ủy quyền:
2001-04-11

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này