Metoject Pen 25 mg solution for injection in pre-filled Pen

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
13-04-2020

Sẵn có từ:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

Mã ATC:

L01BA1

Liều dùng:

25 mg solution for injection in pre-filled Pen

Tóm tắt sản phẩm:

Metoject PEN, 25 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24

Ngày ủy quyền:

2015-03-21

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này