Metoject PEN 10 mg solution for injection in pre-filled pen

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
13-04-2020
Sẵn có từ:
medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Mã ATC:
L01BA1
Liều dùng:
10 mg solution for injection in pre-filled pen
Tóm tắt sản phẩm:
Metoject PEN, 10 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24
Số ủy quyền:
20130306
Ngày ủy quyền:
2015-03-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này