Memantine Sopharma 10 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
10-09-2014
Sẵn có từ:
СОФАРМА АД
Mã ATC:
N06DX1
Liều dùng:
10 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Memantine Sopharma, 10 mg film - coated tablets, blister x 28, x 42, x 56, x 98; container x 30 ; x 100; x 500
Số ủy quyền:
20140266
Ngày ủy quyền:
2014-09-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này