Medoflucon 50 mg capsules

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-04-2021

Thành phần hoạt chất:

Fluconazole

Sẵn có từ:

Medochemie Ltd

Mã ATC:

J02AC1

INN (Tên quốc tế):

Fluconazole

Liều dùng:

50 mg capsules

Tóm tắt sản phẩm:

Medoflucon 50, caps.50mg x 7 ,

Ngày ủy quyền:

2015-04-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này