Mediu solid pentru Trichomonas & supliment

Romania - Tiếng Romania - ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale)

Sẵn có từ:
SOCIETATEA NATIONALA "INSTITUTUL PASTEUR" SA
Lớp học:
IN VITRO ALTELE
Số ủy quyền:
RO/IVD-053-274-232
Ngày ủy quyền:
1970-01-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này