Medicinal Liquid Oxygen Prescriptia 100% medicinal gas, cryogenic

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Sẵn có từ:

Air Liquide Bulgaria EOOD

Mã ATC:

V03AN1

Liều dùng:

100% medicinal gas, cryogenic

Tóm tắt sản phẩm:

Medicinal Liquid Oxygen Air Liquide Bulgaria, 100% medicinal gas, cryogenic /from 3000 to 50000 litres/

Ngày ủy quyền:

2014-12-15

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này