Maxalt RPD 5 mg oral lyophilisate

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-08-2014
Sẵn có từ:
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Liều dùng:
5 mg oral lyophilisate
Tóm tắt sản phẩm:
Maxalt RPD, 5mg oral lyophilisate x 2; x 6
Số ủy quyền:
9900196
Ngày ủy quyền:
2014-11-04

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này