Marcaine Spinal 5 mg/ml solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
03-05-2018
Thành phần hoạt chất:
Бупивакаин
Sẵn có từ:
AstraZeneca UK Ltd.
Mã ATC:
N01BB1
INN (Tên quốc tế):
Bupivacaine
Liều dùng:
5 mg/ml solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Marcaine spinal, 5mg/ml solution for injection - 4ml x 5
Số ủy quyền:
9700562
Ngày ủy quyền:
2014-11-13

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này