LUCIPEN 0.3G

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ampicillin-Natrium; Oxacillin-Natrium
Sẵn có từ:
Hoechst GmbH (3001023)
Dạng dược phẩm:
Trockensubstanz und Lösungsmittel
Thành phần:
Ampicillin-Natrium (2070) 212,8 Milligramm; Oxacillin-Natrium (5422) 110 Milligramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0196552.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này