Loosyn 2,5 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-01-2020
Sẵn có từ:
Synthon BV
Mã ATC:
L02BG4
Liều dùng:
2,5 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Loosyn, 2.5 mg film-coated tablets x 10, x 28, x 30, x 50, x 60, x 84, x 90, x 100
Số ủy quyền:
20110392
Ngày ủy quyền:
2012-11-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này