Levofloxacin Mylan 250 mg/50 ml solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
29-12-2016
Thành phần hoạt chất:
Левофлоксацин
Sẵn có từ:
Mylan S.A.S.
Mã ATC:
J01MA12
INN (Tên quốc tế):
Levofloxacin
Liều dùng:
250 mg/50 ml solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Levofloxacin Mylan, 250 mg/50 ml solution for infusion x 1; x 5; x 10; x 15; x 20; x 30; x 50
Số ủy quyền:
20090552
Ngày ủy quyền:
2014-05-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này