Levetiracetam Cipla 750 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-07-2016
Thành phần hoạt chất:
Леветирацетам
Sẵn có từ:
Cipla Europe NV
Mã ATC:
N03AX14
INN (Tên quốc tế):
Levetiracetam
Liều dùng:
750 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Levetiracetam Cipla, 750 mg film - coated tablets x 10, x 20, x 30, x 50, x 60, x 100, x 120, x 200
Số ủy quyền:
20150092
Ngày ủy quyền:
2015-03-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này