Levact 2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
15-01-2024

Sẵn có từ:

Astellas Pharma GmbH

Mã ATC:

L01AA9

Liều dùng:

2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Levact, 2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion - 26 ml x 5; x 10; x 20; - 60 ml x 5;

Ngày ủy quyền:

2015-03-04

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này