Latib 100 mg hard capsules

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
10-01-2022
Sẵn có từ:
EGIS Pharmaceutical PLC
Mã ATC:
L01XE1
Liều dùng:
100 mg hard capsules
Tóm tắt sản phẩm:
Egitinid, 100 mg hard capsules x30,x60,x100,x120,x180;
Số ủy quyền:
20130367
Ngày ủy quyền:
2014-08-22

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này