Klimodien 2 mg/2 mg coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Естрадиол Диеногест
Sẵn có từ:
Bayer Schering Pharma AG
Mã ATC:
G03FA15
INN (Tên quốc tế):
Estradiol, Dienogest
Liều dùng:
2 mg/2 mg coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Klimodien, coated tablet 1 x 28; 3 x 28
Số ủy quyền:
20020557
Ngày ủy quyền:
2009-03-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này