Kardiket Retard  20 mg prolonged - release tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-12-2020
Thành phần hoạt chất:
Изосорбида динитрат
Sẵn có từ:
UCB Pharma GmbH
Mã ATC:
C01DA8
INN (Tên quốc tế):
Isosorbide dinitrate
Liều dùng:
20 mg prolonged - release tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Kardiket retard, 20 mg prolong
Số ủy quyền:
20000342
Ngày ủy quyền:
2014-07-28

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này