Juzo Move class 3 (34-46mmHg) below knee closed toe with silicone balance border lymphoedema garment standard size V

Quốc gia: Vương quốc Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Sẵn có từ:

34-46mmHg) below knee closed toe with silicone balance border lymphoedema garment standard size V Black pepper (Juzo UK Ltd

Lớp học:

No Controlled Drug Status

Loại thuốc theo toa:

Never Valid To Prescribe As A VMP

Tóm tắt sản phẩm:

BNF:

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này