INVANZ 1 g 1 g POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L.
Dạng dược phẩm:
POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E14478

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này