Hydrea 500 mg capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
27-06-2022
Thành phần hoạt chất:
Hydroxycarbamide
Sẵn có từ:
Bristol-Myers Squibb Kft.
Mã ATC:
L01XX5
INN (Tên quốc tế):
Hydroxycarbamide
Liều dùng:
500 mg capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Hydrea, 500 mg capsules, hard x 100
Số ủy quyền:
9600254
Ngày ủy quyền:
2015-07-27

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này