Homeoptic  eye drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
01-03-2021
Sẵn có từ:
BOIRON
Liều dùng:
eye drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Homeoptic, eye drops, solution x 10,
Số ủy quyền:
20150295
Ngày ủy quyền:
2015-09-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này