HIDRAPLUS 45 SABOR A CHICLE SOLUCION ORAL

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A.
Dạng dược phẩm:
SOLUCION ORAL
Loại thuốc theo toa:
SIN RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E20951

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này