HEPTAVIR 150 150mg TABLETA RECUBIERTA

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.
Dạng dược phẩm:
TABLETA RECUBIERTA
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E19863

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này