Gripp - Heel  tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

03-04-2015

Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Liều dùng:
tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Gripp - Heel, tablets x 50
Số ủy quyền:
20000093
Ngày ủy quyền:
2015-03-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này