GORE SEAMGUARD BIOABSORBABLE STAPLE LINE REINFORCEMENT - OPEN STAPLER CONFIGURATION

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:
W.L.GORE & ASSOCIATES INC.
Mã ATC:
H900305
Nhóm trị liệu:
RINFORZI PER SUTURATRICI
Tình trạng ủy quyền:
S
Ngày ủy quyền:
2008-04-09

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này